Aforoz Nedir ?


Aforoz Nedir ?

Aforoz, genellikle Hristiyanlık ile anılan, dini inanışa ters hareket ettiği düşünülen kimselerin dinden kovulmasına verilen addır. Toplumun dini algısına ters düşen kişilerin topluluktan uzaklaştırma cezasıdır. Genellikle Orta Çağ döneminde papaların silahı konumuna gelmiştir. Topluluktan çıkarma durumları neredeyse bütün eski kavimlerde görülmektedir. Musevilik dininden, Hristiyanlık dinine geçmiştir.

Hristiyanlıkta Aforoz

Hristiyan topluluklarda bilinen ilk aforoz örneği M.S. 306 senesinde gerçekleşmiştir. Orta Çağ’da aforoz, papalık için bir silaha dönüştü. Orta Çağ döneminde Hz.İsa’nın benimsemiş olduğu iyilik, merhamet, şefkat gibi esaslar unutulmuş, yerini kin ve nefret almıştı.

Engizisyon mahkemelerinin kurulduğu, bilimsel gelişmelerin engellendiği, insanların işkenceler gördüğü ve öldürüldüğü Orta Çağ döneminde aforoz Papalık için büyük bir güçtü.

Aforoz Ne Demektir ?

Bu siyasi gücü bir imparatorun kilise tarafından cezalandırılması ile örneklendirebiliriz. Bazı kaynaklarda Alman İmparatoru IV.Henry’nin kilise tarafından aforoz edildiği ve affedilmek için Cannosa’ya geldiği, burada günlerce yalın ayak beklediği anlatılmaktadır.

Hristiyanlıkta büyük ve küçük olmak üzere 2 kısımda değerlendiriyor.

Büyük Aforoz

Vitandus olarak isimlendirilen bu büyük cezaya uğrayan kişiler cemaatin hiçbir üyesi ile iletişim kuramaz, ayinlere katılamaz ve Hristiyan mezarlığına gömülemezler.

Küçük Aforoz

Küçük ceza Tolerates olarak isimlendirilir. Küçük cezaya maruz kalan kişiler kendi aileleri ile iletişime geçebilirler ve bazı ayinlere katılabilirler.

Aforoz Hakkında Bilgiler

Musevilik Dini Aforozu

Musevi toplumlarda Amoraim döneminde (M.Ö. 200-500) üç farklı şekilde uygulanmaktaydı. Bunların ilki “nezifa” ismi verilen önemli olmayan yasakların çiğnenmesi durumunda uygulanan kınama cezalarıdır. İkincisi “niddui” adı verilen topluluk ile ilişkiyi yasaklayan ve yas tutmayı zorunlu kılan cezalardır. Üçüncüsü ise “herem” adı verilen bireyin suç işlemeyi devam ettirmesi durumunda toplumdan uzaklaştırma cezasıdır.

İslam’da Aforoz

İslam'da Aforoz Var Mı ?

İslam dininde ruhban veya din adamlarına ait bir sınıf olmadığı için aforoz yoktur. İslam’ın dini hükümlerinde toplumdan uzaklaştırma veya dini vazifelerden men edilme gibi ceza sistemleri yoktur.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.